Алианс България Франция Елзас 2012

 

 

Алианс България – Франция Елзас 2012 е учреден на 07.11.2012 г.

Алиансът представлява неправителствена гражданска организация и има амбицията да активизира българо-френските отношения в областта на културата, политиката и икономиката. Алиансът е пропит от идеята, че нашите народи произхождат от исторически свободни общности и че духът на свободата е заложен в тях.

Алиансът ще подкрепя усилията на Европейския съюз  и неговите институции за създаване и утвърждаване на един мирен и хармоничен свят.  

Алианс България – Франция Елзас 2012 развива своята дейност в няколко области:

  1. Културна – подпомага усилията на българското и френското правителство в областта на културните взаимоотношения и духовната сфера.
  2. Политическа – работи за активното сътрудничество и побратимяването между местните териториални и общински власти.
  3. Икономическа – подкрепя частната инициатива и бизнес отношението между България и Франция, предоставя необходимата актуална икономическа информация, насърчава интеграционните процеси на двете страни, запознава с бизнес средата и законодателството в България и Франция.
  4. Активно подпомага политическото, икономическото и културно сътрудничество между двете страни, обединява и подпомага усилията на компетентните държавни органи, членовете на движението и всички заинтересовани лица, ускорява въвеждането на съвременния опит на други държави, обучение и семинари за повишаване квалификация на експерти, изготвяне на анализи и проучвания, създаване на целеви работни групи и регионални клонове.
  5. Алианс България – Франция Елзас 2012 има амбицията да разшири своята дейност и да сътрудничи с държави от всички континенти, активно да работи за разбирателството между всички народи, за техния обществен, икономически и социален просперитет, съобразен с историческата, политическа, икономическа и духовна специфика на отделните страни.

Ръководен орган на Алианс България – Франция Елзас 2012 е Общото събрание.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат държавата, държавни институции, общини, юридически и физически лица.

Сдружението може да извършва консултантска, издателска и рекламна дейност, да организира курсове за обучение, както и друга стопанска дейност, разрешена от закона.

Алианс България – Франция Елзас 2012 осъществява дейност в обществена полза и се ръководи от Управителен съвет с Председател Веселин Кошев, Изпълнителен директор Георги Шопов и членове проф. д-р Диана Гергова, Александър Георгиев, Златка Иванова и Емил Тончев.

Координати за връзка: Веселин Кошев, София 1616, кв. „Бояна“, ул. „Герганица“ №7.

тел. + 359 2 870 60 40, мобилен + 359 888 70 83 66, e-mail: bfa2012@abv.bg